برای دخترم هانا

اینجا از افکار و عقیده و روزمرگی های خودم می نویسم تا یادآوری و درسی باشه برای خودم و یادگاری باشه برای دخترم

بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
3 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
آبان 84
3 پست